วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556


 สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยพฤติกรรมการแต่งกายผิดระเบียบของนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประกอบด้วย1) สรุปผลการดำเนินงานการวิจัย 2) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการแต่งกายที่ผิดระเบียบ    
สรุปผลการวิจัย ปรากฏดังนี้
     งานวิจัยศึกษาพฤติกรรมการแต่งกายที่ผิดระเบียบของนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
 ผู้จัดทำงานวิจัยมีวัตถุประสงค์1. เพื่อสำรวจ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม และ 2. เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ว่านักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม มีพฤติกรรมการแต่งกายที่ถูกระเบียบหรือไม่
ซึ่งในการศึกษาหาผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เลือกกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30คนและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือค่าร้อยละการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D สามารถสรุปได้ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม มีทั้งหมด 30คน คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 50 จำนวน 15 คน เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50 จำนวน 15 คน
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการแต่งกายที่ผิดระเบียบที่พบเห็นมากที่สุด พบว่า ของกลุ่มตัวอย่าง พฤติกรรมที่พบเห็นมากที่สุด คือ นุ่งกระโปรง หรือ กางเกงสั้น ไม่เลยหัวเข่า และ ใส่ถุงเท้าที่ยาวหรือสั้นเกินไป รองลงมาคือ ใส่ถุงเท้าที่ยาวหรือสั้นเกินไป ,ไม่ติดเข็มของโรงเรียน ,ไม่ติดเข็มของโรงเรียน,ไม่ปักชื่อ – สกุล ห้อง ลงบนเสื้อพละ,ไม่ใส่เข็มขัด,เด็กหญิง ม.ต้นไม่ใส่หูกระต่ายและทำกางเกงวอร์มพละให้เป็นขาเดฟ ตามลำดับ

อภิปรายผลการดำเนินการงานวิจัย
ตอนที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
แสดงปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6โรงเรียนพะเยาพิทยาคมผู้วิจัยสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
เมื่อจำแนกตามเพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 50 จำนวน 15 คน เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50 จำนวน 15 คน
เมื่อจำแนกตามการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ในระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 16.67  จำนวน 5 คน ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 16.67  จำนวน 5 คน ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 16.67  จำนวน 5 คน ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 16.67  จำนวน 5 คน ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 16.67  จำนวน 5 คน และ ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็น    ร้อยละ 16.67  จำนวน 5 คน 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการแต่งกายที่ผิดระเบียบ
เมื่อทำการพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X ̅ =2.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการแต่งกายที่ผิดระเบียบอยู่ในระดับมากที่สุด คือ นุ่งกระโปรง หรือ กางเกงสั้น ไม่เลยหัวเข่า และ ใส่ถุงเท้าที่ยาวหรือสั้นเกินไป รองลงมาคือ ใส่ถุงเท้าที่ยาวหรือสั้นเกินไป ,ไม่ติดเข็มของโรงเรียน ,ไม่ติดเข็มของโรงเรียน,ไม่ปักชื่อ – สกุล ห้อง ลงบนเสื้อพละ,ไม่ใส่เข็มขัด,เด็กหญิง ม.ต้นไม่ใส่หูกระต่ายและทำกางเกงวอร์มพละให้เป็นขาเดฟ ตามลำดับ

ข้อเสนอแนะ
1. ควรจะเพิ่มระยะในการทำวิจัยให้มากกว่านี้
2. การทำวิจัยควรทำอย่างต่อเนื่อง
3. ในการทำวิจัยควรจะมีการวางแผนให้มากกว่านี้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น